BLS

การปฐมพยาบาลคือ การดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลต่อไป

คู่มือ  เรียน ป้องกันการสำลัก และปฐมพยาบาล ในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา

คู่มือการใช้หุ่นเด็ก

คู่มือการใช้หุ่น รุ่นCPR MAN plus

คู่มือการใช้หุ่น รุ่นCPR MAN

เมื่อปอดและหัวใจทำงานล้มเหลว ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จากการขาดออกซิเจน โดยเฉพาะสมองและหัวใจ จะตายเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 3-5 นาทีเท่านั้น

การช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน (Adult Basic Life Support)