OSCEpage

บทความเพื่อการเรียนรู้สำหรับ การแพทย์ กดเพื่ออ่าน

การปฐมพยาบาลคือ การดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ ก่อนที่จะส่งเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลต่อไป

ฟอร์ม สำหรับ บันทึก การช่วย ACLS แนะนำให้ โหลดเอาไปใช้งานจริง

คู่มือเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ซึ่งมีอุปกรณ์ manometer ชนิดใช้ครั้งเดียว ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในสถานการณ์การช่วยชีวิตฉุกเฉิน

คู่มือ  เรียน ป้องกันการสำลัก และปฐมพยาบาล ในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา

การให้ยาทาง Advanced Cardiovascular Life Support เพื่อการบริหารจัดการยาที่ถูกต้อง

คาร์บอนไดออกไซด์ คือ ลมหายใจแห่งชีวิต

คู่มือการใช้หุ่นเด็ก

เมื่อปอดและหัวใจทำงานล้มเหลว ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จากการขาดออกซิเจน โดยเฉพาะสมองและหัวใจ จะตายเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 3-5 นาทีเท่านั้น

การช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน (Adult Basic Life Support)

ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต : สิ่งสำคัญต่อการรอดชีวิตของคนไทย การช่วยชีวิตผู้ป่วยมีขั้นตอนสำคัญ ถ้าปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ โดยมีขึ้นตอนสำคัญ