First Aid

Last updated: Sep 20, 2020  |  5769 จำนวนผู้เข้าชม  |  BLS ปฐมพยาบาล คู่มือ ความรู้ ข่าวสาร OSCE

First Aid

คู่มือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป

โดย หมอเจี่ย

      อาสาสมัครปฐมพยาบาล ในสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้อง มีความรู้ การรักษาเบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนและการใช้เครื่องมือปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อที่จะดูแลพนักงานในสถานประกอบการที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ก่อนที่จะส่ง เข้ารักษาต่อในสถานพยาบาลต่อไป

      หลักสูตรอาสาสมัครปฐมพยาบาลสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของหลักการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

เนื้อหาบางส่วน

บทที่ 1 การปฐมพยาบาล
        คือ การช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก่อนส่งเข้ารับการรักษาต่อในสถานพยาบาล

        การปฐมพยาบาล อาจจะช่วยผู้อื่นได้ ตั้งแต่ เจ็บป่วยทั่วไป จนถึงภาวะวิกฤตถึงชีวิต
        ซึ่งหลายครั้ง การปฐมพยาบาลที่รวดเร็วและถูกต้อง สามารถช่วยชีวิตผู้อื่นให้รวดจากความตายหรือพิการได้


บทที่ 2 การเจ็บป่วยฉุกเฉิน
       สามารถปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยในภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉินได้และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ควรรู้


บทที่ 3 บาดเจ็บฉุกเฉิน
        สามารถปฐมพยาบาล ผู้ประสบภัยที่ บาดเจ็บฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
หัวข้อการเรียนรู้ : บาดเจ็บฉุกเฉิน

สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มฟรีได้ที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง