ACLS Drug

Last updated: 21 ก.ค. 2564  |  60975 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ACLS Drug

 

Adenosine  inj (6 mg / 2 ml)

Indication

          Treatment  of  Paroxysmal  Supraventricular  Tachycardia (PSVT)

          Not  infective  in  atrial  flutter , Atrial  Fibrillation  or  ventricular  tachycardia

รูปแบบยา /ความแรง

          Injection  solution  6 mg /2 ml

Dosage  and  Administration

          Double  syring  technique  :  (ให้เปิด  IV  เส้นที่ใกล้หัวใจ )  และตามด้วย  NSS  Flush

การบริหารยา      

1. เพื่อให้แน่ใจว่ายาเข้าไปในกระแสโลหิต (Systemic  circulation ) อย่างแน่นอน  ให้ฉีดยาโดยตรงเข้าเส้นเลือดดำอย่างรวดเร็ว  (Repid  intraveneous  bolus) ภายในเวลา 1-2  วินาที  หรือฉีดเข้าสายที่ต่อเข้ากับเส้นโลหิตดำ  (IV line) ถ้าฉีดเข้าสายที่ต่อกับเส้นโลหิตดำ ควรฉีดให้ใกล้กับเส้นโลหิตดำเท่าที่จะเป็นไปได้ และตามด้วย   NSS  ที่เตรียมไว้เข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ยาเข้าสู่  central  Depart ment

          2. NSS  Flush  ที่ใช้ในเด็กใช้ปริมาณ  >=  5  ml   ในผู้ใหญ่ประมาณ  20  ml

คำแนะนำในการบริหารยา 

          -ก่อนให้ยาจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายราบ (ไม่หนุนหมอน)

          -ให้ยาโดยการฉีด  iv  repid  push  ภายใน 1-3 วินาที

          -ห้ามให้  Lower  arm, hand, lower leg , or  foot

          -หลังฉีดยา  ยกแขนข้างที่ฉีดยาให้ยกสูงขึ้น  เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ที่หัวใจได้เต็มที่

การผสมและความคงตัว

          ไม่ต้องผสมยา  /  หลังเปิดยาใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้

Adult  dose  (ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่)

          เริ่มต้น     6  mg   Repid  iv  bolus  ภายในเวลา 1-2  วินาที    ตามด้วย  NSS  Flush

          ถ้าไม่ตอบสนองต่อการรักษา  ภายใน  1-2  นาที  ควรให้ยาครั้งที่  2 โดยเพิ่มขนาดเป็น  12  mg       

          หากให้ยาครั้งที่ 2 

Contraindication   (ข้อห้ามใช้)

1.      hypersensitivity  to  Adenosine

2.      Seconds  or  third  AV  block

3.      Sinus  node  dysfunction,such  as  sick  sinus  syndrome  or symptomatic  bradycardia

4.      Asthma , COPD

Adverse  drug  Reaction

CVS   :   facial   flushing,  hypotention,   AV  block,   chest  pain,  ST  segment  depresstion

CNS   :   headache , Dizziness

GI   :   Nuasea

Respiratory   :  Dyspnea ,  Hyperventilation

Monitering

          - EKG   monitering  ระหว่างให้ยา

- Heart  Rate ,  BP หลังให้ยาแล้วบันทึกข้อมูลทันที  และทุก 2 นาที  3 รอบ

-Clitical  point  ให้รายงานแพทย์ : Heart rate < 60 /min  BP<90/60 mmHg

         ** กรณีที่ได้ยาซ้ำแล้วไม่ตอบสนองให้ลองทบทวนหาสาเหตุดังนี้  วิธีการฉีดไม่ถูกต้อง (ฉีดยาหรือ Flush  saline ตามไม่เร็วพอ , เปิดเส้นแขนที่ส่วนปลายมือ )

Precaution and warning (ข้อควรระวัง/คำเตือน )

1. หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับ dipyridamole และยาในกลุ่ม methylxanthines ( เช่น Theophylline / aminophylline )

2 เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชั่วคราวในระหว่างการปรับให้จังหวะการเต้นของหัวใจ ( supraventricular tachycardia ) กลับสู่ภาวะปกติ ( normal sinus rhythm ) การบริหารยาควรอยู่ในโรงพยาบาล โดยมีการเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่เสมอ.

3 ผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดจังหวะ ( atrial fibrillation / flutter ) และมี accessory bypass tract อาจเกิดการเพิ่มการนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผ่าน pathway ที่ผิดปกติได้

4 เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด  torsade de pointes   ควรใช้  adenosine  ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มี  prolonged  QT  interval  ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาแต่กำเนิด การเหนี่ยวนำของยา  หรือจากการเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานก็ตาม


 

ADRENALINE   INJECTION (EPINEPHRINE)

รูปแบบยาที่มีใช้     Adrenaline injection 1 mg in 1 ml , ampoule  [ความเข้มข้น 1:1000]

ความเสี่ยงสำคัญ    1.  การฉีด IV Infusion อย่างรวดเร็วอาจเกิด cerebrovascular hemorrhage หรือ cardiac

         arrhythmias ควรปรับขนาดยาด้วยความระมัดระวัง

    2.  การหยุดยาทันที อาจเกิด rebound hypotension จึงควรค่อยๆปรับลดขนาดยา

                       3. การฉีด IM บริเวณสะโพก อาจทำให้หลอดเลือดตีบจนกล้ามเนื้อตาย

  4. ภาวะ adrenaline overdose :  หัวใจเต้นผิดจังหวะ ใจสั่น  รูม่านตาขยาย  ความดันโลหิตสูง

การคัดเลือก/การจัดหา  - คัดเลือกยาที่มีรูปแบบภาชนะบรรจุป้องกันแสงได้

                             - ยาที่รับเข้าคลัง มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

                             - เป็นยา Emergency ต้องจัดให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพพร้อมใช้เสมอ

การเก็บรักษา/ความคงตัว       - ยายังไม่เปิดใช้ ที่เก็บบริเวณที่อุณหภูมิไม่เกิน 25  ํC   มีอายุ 2 ปี (ตามบริษัทระบุ)           

     - ยายังไม่เปิดใช้  ที่เก็บบริเวณที่อุณหภูมิ 26 – 40  ํC  มีอายุ 1  ปี (นับจากวันที่นำ

        ออกจากที่เก็บที่มีอุณหภูมิ ไม่เกิน 25  ํC )

     - ยาที่ผสม หรือเจือจางแล้ว มีอายุ  24  ชั่วโมง

     - ยาที่มีสีน้ำตาลหรือเกิดตะกอน ห้ามใช้ เนื่องจากเกิดความเสื่อมสภาพแล้ว

การสั่งใช้ยา

ข้อบ่งใช้ /วิธีใช้ / ขนาดยา

1. Anaphylaxis

                   เด็ก   IV/SC ; 0.01 mg/ kg/dose (ให้เจือจางเป็นความเข้มข้น 1:10,000 แล้วฉีดขนาด 0.1 ml/ kg/dose)  ทุก 15 นาที 2 dose ตามด้วย ทุก  4  ชั่วโมง (max dose 0.5 mg)

            ผู้ใหญ่  IV/SC ; 0.1 – 0.5 mg ทุก 10-15 นาที จนกว่าอาการจะดีขึ้น         (max dose 1 mg)

                             2. CPR ใน Pulse less VT/VF ;asystolic/pulseless electrical activity

          เด็ก     IV ;0.01 mg/ kg/dose ทุก 3-5 นาที ; ให้เจือจาง 1:10,000

แล้วฉีดขนาด 0.1 ml/ kg/dose

ET tube ; 0.1 mg/kg (ของ 1:1000) ผสมใน NSS 10 ml

              ผู้ใหญ่  IV ; 0.5-1 mg และให้ซ้ำทุก 3-5 นาที จนกว่าอาการจะดีขึ้น

          3.  Bronchospasm         

              เด็ก   SC ; 0.01 mg/ kg/dose (ให้เจือจางเป็นความเข้มข้น 1:10,000 แล้ว ฉีดขนาด 0.1 ml/ kg/dose)  ทุก 15-20 นาที  ไม่เกิน 3 ครั้ง (max dose 0.5 mg)

                 ผู้ใหญ่  IM/SC ; 0.1 – 0.5 mg ทุก 20 นาที – 4 ชั่วโมง จนกว่าอาการจะดีขึ้น  ให้ไม่เกิน  3  ครั้ง

ข้อห้ามใช้   Cardiac arrhythmias  , Angle-closure  glaucoma

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ  :  ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น  หัวใจเต้นเร็ว/เต้นผิดจังหวะ

การเตรียมยา

          สารที่ผสมเข้ากันได้  :   DSW ,  NSS, Sterile water for injection

          การเจือจางเป็นความเข้มข้น 1: 10,000  ใช้ยา  1 ml ผสมกับ NSS หรือ Sterile water for injection 9  ml

ห้ามผสมกับ          :   Sodium bicarbonate ,Ampicillin, Calcium gluconate,   Furosemide, Lidocaine

กรณี IV infusion  ให้ผสมยา 1 mg (1 ml)  ใน D5W หรือ NSS  250 ml และ 500 ml (ตามตาราง)

ยาที่ผสม หรือเจือจางแล้ว มีอายุ  24  ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องและตู้เย็น

ยาที่มีสีน้ำตาลหรือเกิดตะกอน ห้ามใช้ เนื่องจากเกิดความเสื่อมสภาพแล้ว

การบริหารยา  

          SC/IM  ในผู้ใหญ่ ไม่ต้องเจือจางยา ,ในเด็กเจือจางยาเป็นความเข้มข้น 1:10,000

          IV  push      เจือจางยาเป็นความเข้มข้น 1 : 10,000 ,  ฉีดยาในระยะเวลา 5-10 นาที

          ET  tube     ผสมด้วย NSS 10 ml  ก่อนให้ยา

          IV  Infusion         - ผสมยา 1 mg ลงใน 250 - 500 ml ของ 0.9% NSS Solution หรือ D5W

                             - บริหารยาโดยใช้  Infusion pump ในอัตรา 1- 10 ไมโครกรัม/นาที 

การติดตามผล

          Monitor      :  บันทึก Heart  rate, BP อย่างต่อเนื่อง ทุก 5 นาที จนครบ 30 นาที

          Critical point ให้รายงานแพทย์  :    เด็ก   Heart  rate > 180/min              BP >120/80 mmHg

          ผู้ใหญ่         Heart  rate > 120/min   BP >140/90 mmHg

การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา

1.   การฉีด IV Infusion อย่างรวดเร็วอาจเกิด cerebrovascular hemorrhage หรือ cardiac arrhythmias ดังนั้น เมื่อฉีด IV Infusion ควรใช้ infusion pump

          2.   หลีกเลี่ยงการฉีด IM บริเวณสะโพก เพราะอาจทำให้หลอดเลือดตีบจนกล้ามเนื้อตาย

          3.   ภาวะ adrenaline overdose :  หัวใจเต้นผิดจังหวะ  รูม่านตาขยาย   ความดันโลหิตสูง ใจสั่น 

              เด็ก  Heart  rate > 180/min  BP >120/80 mmHg , ผู้ใหญ่ Heart rate > 120/min BP >140/90 mmHgให้พิจารณาปรับลดขนาดยาหรือหยุดยา ไม่มียาต้านพิษ ให้รักษาตามอาการ


 

AMIODARONE  INJECTION 

รูปแบบยาที่มีใช้   Amiodarone  injection  150  mg in 3 ml, ampoule 

ความเสี่ยงสำคัญ    1.  การฉีด IV push เสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตต่ำรุนแรง  ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 

                     2.  อาการพิษ ; sinus bradycardia, and/or heart block , hypotension and QT prolongation

การคัดเลือก/การจัดหา  เป็นยา Emergency ต้องจัดให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพพร้อมใช้เสมอ

การเก็บรักษา/ความคงตัว 

          - ยาที่ยังไม่เปิดใช้เก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 25 ํ C และ ป้องกันแสง

- สารละลายเจือจางแล้ว           ; บรรจุในภาชนะพลาสติก PVC มีความคงตัว 2  ชั่วโมง

  บรรจุในภาชนะขวดแก้ว    มีความคงตัว 24 ชั่วโมง

การสั่งใช้ยา

ข้อบ่งใช้ / ขนาดยา/วิธีใช้ :

1. Ventricular arrhythmias   ชนิด QRS แคบ : Adult ; IV infusion

ขนาดยาเฉลี่ย 5 mg/kg  (ปริมาณยารวมใน 24 ชั่วโมงแรก ไม่เกิน 1,050 mg)  ดังนี้

           - เริ่มด้วยขนาดยา  150 mg ( ผสมยา 3 ml ใน D5W 100 ml )  ให้ยานาน 10 นาที (rate 15 mg/min)

           - ตามด้วยขนาดยา 360 mg ( ผสมยา 7.2 ml ใน D5W 200 ml ) ให้นาน 6 ชั่วโมง (rate 1 mg/min)

               - ตามด้วยขนาดยา 540 mg ( ผสมยา 10.8 ml ใน D5W 300 ml ) ให้ยานาน 18 ชั่วโมง (rate 0.5 mg/min)                 

2. Cardiac arrest (CPR) : Adult ; IV  push  ยา  300 mg ผสม ใน D 5 W 20-30 ml ให้ยาช้าๆ 1-2 นาที                             

     ให้ยาซ้ำได้ ภายใน 5 นาที ในขนาดยา 150 mg ผสม D 5 W 20-30 ml

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ  : Hypotension, Heart block, Bradycardia

การเตรียมยา

การเจือจาง : - เจือจางด้วยสารละลาย  5% Dextrose (D 5 W)

; กรณี infusion กำหนดความเข้มข้น   1- 6  mg/ml

; กรณี IV  push  ผสม ใน D 5 W 20-30 ml

       - สารละลายเจือจางที่บรรจุในภาชนะพลาสติก PVC มีความคงตัว 2  ชั่วโมง

บรรจุใน ภาชนะขวดแก้ว มีความคงตัว 24 ชั่วโมง โดยให้มีการป้องกันแสง

          ห้ามผสมกับ :  NSS, สารละลายที่มี Sodium bicarbonate, Cefazolin, Furosemide

การบริหารยา

          IV infusion : -ใช้ infusion pump ทุกครั้ง    

          IV  push   : ใช้กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน  ให้ผสม ใน  D 5 W 20-30 ml ให้ยาช้าๆ 1-2 นาที

การติดตามผล

          Monitor  :  Heart rate, BP หลังให้ยา ทุก 15 นาที 3 รอบและติดตาม EKG  ระหว่างการให้ยา

          Critical point ให้รายงานแพทย์  : Heart rate <  60  /min , BP  < 90/60 mmHg, heart block

 

การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา

      - drug  interaction ;

amiodarone  เพิ่มระดับ  serum Digoxin ต้องปรับลดขนาดยา Digoxin 50%

          amiodarone  เพิ่มระดับ  serum  Aminophylline ต้องปรับลดขนาดยา Aminophylline 33%

      - อาการพิษ  รักษาตามอาการ

 


 

ATROPINE  INJECTION

รูปแบบยาที่มีใช้   Atropine  sulfate injection  0.6  mg  in  1  ml, ampoule 

ความเสี่ยงสำคัญ   อาการพิษ: ตาพร่า  ม่านตาขยาย  ปากแห้ง  ปัสสาวะคั่ง  หัวใจเต้นเร็ว  ความดันโลหิตสูง 

                     อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น 

การคัดเลือก/การจัดหา  เป็นยา Emergency ต้องจัดให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพพร้อมใช้เสมอ

การเก็บรักษา/ความคงตัว  ยาที่ยังไม่เปิดเก็บที่อุณหภูมิ <  25   ํC  ,  ยาที่เปิดแล้ว ให้ใช้ภายใน  24  ชั่วโมง

การสั่งใช้ยา

ข้อบ่งใช้ / ขนาดยา/วิธีใช้ : 

For Adult ; IV  push

1.    Symptomatic sinus bradycardia  : 0.5-1  mg ให้ซ้ำทุก  3- 5  นาที โดยขนาดยารวมไม่เกิน       3 mg  หรือไม่เกิน 0.04 mg/kg

2.      Asytolic or  Slow PEA(Pulseless Electrical Activity) : 1  mg ให้ซ้ำทุก  3- 5  นาที โดยขนาดยารวมไม่เกิน 0.04 mg/kg

3.      Anticholinesterase  overdose (Antidote of organophosphate or carbamate poisoning ) : 1-2 mg  ให้ซ้ำทุก  10 – 20  นาที จนควบคุมอาการทาง muscarinic ได้ หรือ เมื่อเกิด atropine effect, หลังจากนั้น ให้ทุก 1-4  ชั่วโมง โดยขนาดยารวมใน 24 ชั่วโมงแรกไม่เกิน 50 mg

For child  : IV  push  ; 0.02 mg/kg หรือ minimum dose 0.1 mg , maximum dose 0.5 mg

                ET tube   ;  0.03 mg/kg หรือ 2-3 mg  ผสมใน NSS 10 ml

ข้อห้ามใช้ :  myasthenia gravis , narrow –angle glaucoma

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ : ปากแห้ง  ตาพร่า  รูม่านตาขยายและการปรับภาพเสีย  ปัสสาวะคั่ง  ชีพจรเต้นเร็ว 

การเตรียมยา

          สารที่ใช้เจือจาง :  ไม่ต้องเจือจาง

          ห้ามผสมกับ : Adrenaline , Ampicillin, Chloramphenicol, Heparin, Warfarin

การบริหารยา  :  IV  push ; อัตราการฉีดยา 0.6  mg ใน 1  นาที

การติดตามผล

Monitor : ทุก 5 นาทีจนควบคุมอาการทางคลินิกได้ โดยติดตาม  Heart rate , BP, Mental status

Critical point (ให้รายงานแพทย์) : Heart rate > 60/ min ในกรณีข้อบ่งใช้ bradycardia , asystolic  Heart rate > 120/ min  ในกรณีข้อบ่งใช้ Antidote

การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา

          อาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด  ตาพร่า  ม่านตาขยาย  ปากแห้ง  ปัสสาวะคั่ง  หัวใจเต้นเร็ว 

          ความดันโลหิตสูง  อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น 

           การแก้ไข ให้  Physostigmine  1-2 mg SC  หรือ Slow IV  (0.5 mg  หรือ 0.02 mg/ kg  สำหรับเด็ก)            


 

DOPAMINE  INJECTION

รูปแบบยาที่มีใช้   Dopamine hydrochloride injection 250 mg in 10  ml, ampoule

ความเสี่ยงสำคัญ   

1.   อาการได้รับยาเกินขนาด: hypertension, arrhythmia , tachycardia, acute renal failure

2.   การหยุดยาทันทีอาจเกิด hypotension ที่รุนแรง ควรปรับลดขนาดยาลงทีละน้อย

การคัดเลือก/การจัดหา  เป็นยา Emergency ต้องจัดให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพพร้อมใช้เสมอ

การเก็บรักษา/ความคงตัว ยาที่ยังไม่เปิดใช้ เก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 25   ํC   และป้องกันแสง

สารละลายที่เจือจางแล้วมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และป้องกันแสงสารละลายที่เปลี่ยนสีเข้มขึ้นหรือสีน้ำตาล  ห้ามใช้ เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้ว

การสั่งใช้ยา

ข้อบ่งใช้ / ขนาดยา/วิธีใช้

ภาวะ Shock โดยใช้เพิ่ม cardiac output, blood pressure, urine flow หลังจาก ให้สารน้ำที่เพียงพอแล้ว

ผู้ใหญ่ :  IV infusion  โดยใช้  infusion pump ; 1-5 mcg/kg/min เพิ่มขนาดยาทีละน้อย 1-4 mcg/kg/min  ทุก 10-30 นาที จนมีอาการตอบสนองตามที่ต้องการ กรณีที่ผู้ป่วยอาการรุนแรง อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 5-10 mcg/kg/min  ทุก 10-30 นาที ; ขนาดยาสูงสุด 20 -50 mcg/kg/min การหยุดยาให้ลดขนาดยาลง      ทีละน้อย  เนื่องจากการหยุดยาทันทีอาจเกิด hypotension

- ควรแก้ไขภาวะต่อไปนี้ก่อนให้ยาผู้ป่วย : hypovolemia, acidosis, hypercapnia, hypoxia

- ผลของยาที่มีต่อระบบเลือด

ขนาดต่ำ  :  1-3  mcg/kg/min เพิ่ม renal blood flow , urine out put

ขนาดกลาง  :   3-10 mcg/kg/min เพิ่ม renal blood flow , heart rate, cardiac contraction, cardiac output

ขนาดสูง  :   >  10 mcg/kg/min ทำให้เกิด vasoconstriction  เพิ่ม blood pressure

ข้อห้ามใช้   Phaeochromocytoma, Tacchyarrhythmia, Ventricular fibrillation

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ  hypertension, chest pain, palpitation, tachycardia, olicurea

การเตรียมยา

          สารที่ใช้เจือจาง  : D 5 W, D5 N/2 , D 5 S , NSS, LRS

            - dilution  1 : 1  หมายถึง ความเข้มข้น 1 mg/ml ;ใช้ยา  4 ml ผสมกับ IV solution ให้ได้  100  ml

            - dilution  2 : 1  หมายถึง ความเข้มข้น 2 mg/ml  ;ใช้ยา 8 ml ผสมกับ IV solution ให้ได้  100  ml

สารละลายที่เจือจางแล้วมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และป้องกันแสง

สารละลายที่เปลี่ยนสีเข้มขึ้นหรือสีน้ำตาล  ห้ามใช้ เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้ว

          ห้ามผสมกับ : สารละลายที่เป็นด่าง (alkaline solutions) เช่น Amphotericin B, Ampicillin, Irons salts

          Gentamicin, Potassium  chloride, Sodium bicarbonate  

การบริหารยา

          IV infusion  โดยใช้  infusion pump

การหยุดยาให้ลดขนาดยาลงทีละน้อย  เนื่องจากการหยุดยาทันทีอาจเกิด hypotension ที่รุนแรง

DOPAMINE  
การติดตามผล

      Monitor : 

          - BP, Heart rate , EKG, Urine output ก่อนให้ยาและขณะให้ยา

          - ขณะให้ยา บันทึก vital sign ,EKG ทุก  15  นาที 3 รอบ ถ้า stable แล้วให้วัดทุก 2-4 ชั่วโมง

          - ตรวจสอบ  infusion  pump  ทุก  1  ชั่วโมง

          - ตรวจดูตำแหน่ง  IV  site  ทุก  1  ชั่วโมง  ตลอดระยะเวลาที่ให้ยา

     Critical point (ให้รายงานแพทย์) : ผู้ใหญ่ ; BP > 140/ 90  mmHg หรือ  BP < 90/ 60  mmHg       Heart rate  > 120  ครั้ง/ นาที   

การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา

          - อาการได้รับยาเกินขนาด : ได้แก่  ความดันโลหิตสูง, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ไตวายเฉียบพลัน

          ให้ลดอัตราเร็วหรือหยุดให้ยา

- หากพบรอยแดง  บวม  รอยคล้ำตามเส้นเลือด  บริเวณ  IV  site  ให้เปลี่ยนตำแหน่งการให้ยาใหม่

- เมื่อจะหยุดยาให้ค่อยๆ  ลดอัตราเร็วของการให้ยา  เพื่อป้องกันการเกิด  hypotension  อย่างรุนแรง


 

MAGNESIUM SULFATE  INJECTION

รูปแบบยาที่มี   Magnasium sulfate10% in 10 ml, ampule (มี MgSO4 = 1 gให้ Mg 98 mg = 8.12 mEq/ml= 4 .06 mmol)

                     Magnasium sulfate50% in 2 ml, ampule  (มี MgSO4 = 1 gให้ Mg 98mg = 8.12 mEq/ml= 4 .06 mmol)

ความเสี่ยงสำคัญ   การให้ยาในอัตราที่เร็วเกินไป อาจเกิด  hypotension , asystolic

                     อาการพิษ : คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย, CNS depression, respiratory depression, flushing

การคัดเลือก/การจัดหา  เป็นยา Emergency ต้องจัดให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพพร้อมใช้เสมอ

การเก็บรักษา/ความคงตัว ยาที่ยังไม่เปิดใช้ เก็บที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 25   ํ C

 สารละลายที่เจือจางแล้วมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง (ห้ามแช่เย็น)

การสั่งใช้ยา

ข้อบ่งใช้ / ขนาดยา/วิธีใช้

ผู้ใหญ่: 

1. Hypomanesemia : IM  or  IV slowly push  ; 1 g ทุก 6 ชั่วโมง ให้ 4 dose  , กรณีรุนแรงให้ 8-12 g/วัน

2. Pre-eclampsia, Eclampsia

        IVslowly push  ; 10 % MgSO4   2 - 4 g  ให้ใน 5- 10 นาที ,then 

        IV infusion  ; 50 % MgSO4   20 ml (10 g) ใน D5W หรือ NSS 1000 ml ; rate 1-2  g/hr

        Max ; 30-40  g/day

3. Torsades  VT / VF : IV slowly push  นาน 1-2 นาที

; 50% MgSO4   1-2 g เจือจางใน D 5 W  ; 50-100  ml  ทุก 10 – 15  นาที

(ในเด็ก : 25-50 mg/kg  IV ; max  2  g )

ข้อห้ามใช้  heart block, hepatitis 

อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ  ท้องเสีย, CNS depression, respiratory depression, hypotension , asystolic

 การเตรียมยา

          สารที่ใช้เจือจาง : NSS,  D5W, RLS

การบริหารยา

          IM  ความเข้มข้น 25% หรือ ไม่เกิน 50 %

IV slowly push  ความเข้มข้น 10 % ฉีดช้า ๆ ; 10 ml ฉีดนาน  1  นาที ; rate < 150 mg/min

IV infusion  เจือจางความเข้มข้นไม่เกิน 10% (ความเข้มข้นสูงสุด 100 mg/ml) ; rate < 150 mg/min

การติดตามผล

          Monitor : BP , Respiratory rate , serum Mg, serum Cr. , knee  jerks reflex, urine output,อาการพิษ

Critical point (รายงานแพทย์)   :

ในผู้ใหญ่ ; BP < 90/ 60  mmHg  หรือ  > 140/100,

Respiratory rate < 14 / min  ,  Loss  of  reflex  

Heart rate < 60 /min , urine output < 100 ml / 4 ชั่วโมง

Serum  Mg > 2.5 mg/ml  

การป้องกัน/แก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา

          - ไม่ให้ยาในอัตราที่เร็วเกินไป เนื่องจากอาจเกิด  hypotension

          -  อาการพิษ : ท้องเสีย, CNS depression, respiratory depression, flushing ให้หยุดยา

          รักษาตามอาการ และให้ antidote ;calcium gluconate 10% inj. 10- 20 ml  IV  1- 3  นาที

ค่าปกติ serum Mg   =  1.7 – 2.3  mg/dL (1.2 – 2.0 mEq/L)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้