ACLS

ฟอร์ม สำหรับ บันทึก การช่วย ACLS แนะนำให้ โหลดเอาไปใช้งานจริง

การให้ยาทาง Advanced Cardiovascular Life Support เพื่อการบริหารจัดการยาที่ถูกต้อง

คาร์บอนไดออกไซด์ คือ ลมหายใจแห่งชีวิต

คู่มือการใช้งาน JiA-CO2 (Waveform Capnography)