Zoll-Battery

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Zoll-batt

ถ่านแบตเตอรี่ สำหรับ เครื่อง AED ZOll

หมวดหมู่ : ปั๊มหัวใจ

Share

มีอายุการใช้งาน 5 ปี ( Stanby นาน ถึง 5 ปี)
ควรตรวจสอบ ความพร้อมการใช้งานของเครื่อง AED เช็คแบตเตอรี่เมื่อถึงเวลาอย่างสม่ำเสมอ

สินค้าเกี่ยวข้อง