คู่มือการใช้ GO2VENT-VORTRAN

Last updated: Sep 20, 2020  |  257 จำนวนผู้เข้าชม  |  คู่มือ OSCE

คู่มือการใช้ GO2VENT-VORTRAN


คู่มือการใช้ GO2VENT-VORTRAN เคร่ืองช่วยหายใจอัตโนมัติ ซึ่งมี อุปกรณ์ manometer ,ชนิดใช้คร้ังเดียว ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในสถานการณ์การช่วยชีวิตฉุกเฉิน

GO2VENT-VORTRAN ใช้ในคนไข้น้ําาหนัก 10กิโลกรัมขึ้นไป

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง