ประมวลภาพกิจกรรม


EMS Forum 2019 วันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2562

Shawpat 2019 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562

อบรมการCPRและการใช้เครื่อง AED แก่พนักงานบริษัท

กิจกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี

OSCE 2019