ประมวลภาพกิจกรรม


EMS Forum 2019 วันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2562
Shawpat 2019 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562
อบรมการCPRและการใช้เครื่อง AED แก่พนักงานบริษัท
กิจกรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี
OSCE 2019