นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

 • รับประกันในการเปลี่ยนสินค้าภายใน 5 วันทำการ
 • การรับประกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มนับตั้งแต่ตรวจรับอุปกรณ์หรือวันที่สินค้าขึ้นสถานะการจัดส่งเรียบร้อยในระบบของไปรษณีย์ไทยหรือขนส่งเอกชน
 • การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัท เจี่ยรักษา จำกัด และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่แจ้งผ่านแอพพิเคชั่นไลน์(App Line) หากมีการขัดข้องหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาสิค้าตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่
 • บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกันของบริษัทฯ 
 • ในระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในระวางการซ่อมทางบริษัทฯ จะส่งอุปกรณ์สำรองไปให้งานทดแทนสินค้าที่อยู่ในกระบวนการซ่อมจนกว่าซ่อมอุปกรณ์เก่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัมจะส่งอุปกรณ์ทดแทนภายใน 5 วันหลังจากที่บริษัทฯได้รับสินค้าที่ชำรุด
 • หากสินค้าดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการจัดส่งหรือมารับอุปกรณ์คืน หากบริษัทฯ ติดต่อไม่ได้หรือไม่มารับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับอุปกรณ์แล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคอุปกรณ์ให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  •  ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ การตกหล่น ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทฯ
  • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
  • การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) 
 • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผิดประเภท การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นมาใช้ร่วม รวมไปถึง เลข serial number จางลงหรือหายไป


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy